Rond 1135 ontginnen monniken van de abdij Saint-Remi te Reims vanuit de proosdij Meerssen een stuk van het grondgebied dat koningin Gerberga in 968 aan de abdij had geschonken. Er ontstaat binnen afzienbare tijd een gemeenschap met een eigen bestuur. Het dorp, dat de naam heeft of krijgt van Klimmen, wordt voor het eerst in schriftelijke bronnen vermeld in 1138 en het kerkgebouw in 1145. Rond die jaren voorziet de proosdij een al bestaand gebouw – onzes inziens de overblijfselen van een Romeinse wachttoren die een onderdeel moet zijn geweest van de in de 2e helft van de derde eeuw na Christus met ‘burgi’ voorziene weg van Bavay naar Keulen als onderdeel van de Limes Belgicus – van een nieuwe daklijst en dakconstructie en doorbreekt men de oostelijke muur om zodoende een rechthoekig koor te maken en een daarachter gelegen sacristie te creëren en een woning voor de dienstdoende priester aan de zuidzijde. Het schip van de kerk en het priesterkoor kregen zadeldaken. De oorspronkelijke vloer van de kerk moet in eerste instantie bestaan hebben uit een aangestampte leemlaag en werd later belegd met hardsteen.

In de winter van 1287/1288 is het kerkgebouw – een hoofdbeuk, twee rechthoekig gesloten zijbeuken en een eveneens rechthoekig gesloten priesterkoor met daarachter liggende sacristie en ten zuiden van het koor een woning voor de dienstdoende priester – door brand verwoest. Bij de herbouw rond 1325/1330 reconstrueerde men de zuidelijke zijbeuk niet, maar metselde de bogen naar het schip van de kerk dicht met mergelsteen en voorzag een en ander van steunberen om de druk van de toen aangebrachte gewelven in het schip op te vangen. Zowel de hoofdbeuk als het priesterkoor kregen toen gemetselde gewelven van mergelsteen in goti-sche stijl. Ook bouwde men een toren met Sibbermergelsteen, waarbij aan de noordzijde gebruik werd gemaakt van nog aanwezige ongeveer een me-ter brede muurrestanten in lokaal gewonnen breuksteen. De noordelijke zijbeuk kreeg in de oostelijke muur een spitsboogvenster. Het dak van het schip trok men door tot op de buitenmuur van de overgebleven zijbeuk.

In 1817 bouwde men aan de noordzijde van het koor een nieuwe sacristie, terwijl in 1828 de herbouw plaatsvond van de noordelijke zijbeuk. De pastorie die ten zuiden van het priesterkoor lag, brak men in 1823/1828 wegens bouwvalligheid af, waarbij men echter de aanwezige overwelfde kelder handhaafde en voorzag van een nieuwe toegang. Was de oorspronkelijke noordelijke zijbeuk rechthoekig van vorm geweest en had de afsluitende oostelijke muur een steunbeer aan de buitenkant, de herbouw kreeg de vorm van een trapezium. De oostelijke muur werd ‘verbreed’ met de lengte van de oorspronkelijk uitspringende verzwaring. In 1828 werd achter de oude sacristie een nieuwe pastorie opgetrokken. De woning werd in de jaren 1862-1865 gerestaureerd en uitgebreid.

In 1840 volgde het herstel van de torenspits en kreeg de zuidelijke schipwand nog een paar extra steunberen om het uitwijken van de muren van het schip van de kerk tegen te gaan. De torenspits was echter zo slecht gemaakt dat deze tenslotte in 1848 werd afgebroken en een bescheiden afgeknotte afdekking kreeg.

Rond 1875 begon het kerkbestuur te denken aan het herstel van de kerk of aan vervanging door nieuwbouw. Victor de Stuers (1843-1916) bezocht in 1881 – samen met de architect Pierre Cuypers (1827-1921) – en in 1904 de kerk van Klimmen. Cuypers kreeg de opdracht voor het ontwerpen van een nieuwe kerk.

Adolph Mulder (1856-1936) maakte in 1888 foto’s en opmetingen van het gebouw. Vooral dankzij de inzet van De Stuers en door zijn toezegging van rijkssubsidie bij herstel van de oude kerk besloot het kerkbestuur uiteindelijk om de oude kerk niet te slopen maar te laten restaureren en uit te breiden. De pastorie werd gedeeltelijk afgebroken om de kerkvergroting te kunnen realiseren. Architect Jan Stuyt (1868-1934) ontwierp in 1905 een nieuwe pastorie. Dit pand kwam gereed in 1907. De restauratie en vergroting van de kerk volgde in de jaren 1906-1912 naar plannen van architect Jos Cuypers (1861-1949).

U kunt het boek schriftelijk bestellen bij het Kerkbestuur van de H. Remigius, ter attentie van H. Houppermans, Schoolstraat 6 6343 CE Klimmen of per e-mail: h.houppermans@hotmail.com met vermelding van: uw titulatuur, familienaam en voorletters, adres, postcode en woonplaats, aantal boeken en of men al dan niet opname in de intekenlijst wenst. Het verschuldigde bedrag van € 24,95 per boek (eventueel te vermeerderen met € 4,95 per boek wanneer u het in een luchtkussenenveloppe thuis wilt ontvangen) gelieve vóór 31 augustus over te maken op Rabobank nummer NL84 RABO 0125 9055 13 ten name van: Kerkbestuur H. Remigius Klimmen met vermelding van het aantal bestelde exemplaren.

De inschrijftermijn voor het boek “Klimmens kerk: een topmonument!” eindigt op 15 oktober 2014. Het ingebonden boek, voorzien van een harde kaft, telt ongeveer 225 bladzijden, is rijkelijk geïllustreerd met kleur- en zwart-wit afbeeldingen en voorzien van indexen op plaats- en familienamen, kost € 24,95 per stuk. Het boek is alleen door intekening vooraf verkrijgbaar en verschijnt in een beperkte oplage eind november 2014. Wenst u het boek per post te ontvangen dan dient u € 4,95 extra te voldoen. Uw inschrijving is geldig vanaf het moment dat het kerkbestuur de kosten van het boek en de eventuele portokosten heeft ontvangen op bankrekeningnummer NL84 RABO 0125 9055 13 ten name van: Kerkbestuur H. Remigius te Klimmen, onder vermelding van het aantal exemplaren waarvoor u hebt ingeschreven.

Het is mogelijk om het boek vanaf eind november 2014 dinsdags tussen 15.00 – 17.00 uur af te halen in de pastorie te Klimmen, Schoolstraat 6, 6343 CE Klimmen, tel. nr. 045 – 405 12 88 of na de eucharistievieringen in de sacristie van de parochiekerk.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook
Lees ook: