Het Land van Herle houdt zich al zestig jaar bezig met de geschiedenis van de regio Parkstad Limburg. De uitgebreide doelstelling van het Land van Herle vindt u uiteraard in onze statuten. Het beleid van de stichting is vertaald in de Beleidsnota 2016-2019 met activiteitenschema. De verslaglegging van de activiteiten is terug te vinden in onze jaarverslagen en jaarstukken. Hoe wij omgaan met uw privacy vindt u in onze privacy-verklaring.

Hieronder geven we de doelstelling en de hoofdlijnen van ons beleid en activiteiten kort weer.

Doelstelling (art. 2 van de statuten)

1. De stichting heeft ten doel de navorsing en bestudering van de geschiedenis van Oostelijk Zuid-Limburg, het bevorderen van de kennis dezer geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor.

2. De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door:

 • Het opsporen en verzamelen van gegevens omtrent deze geschiedenis;
 • Het uitgeven van een tijdschrift ‘Het Land van Herle’;
 • Het doen verschijnen van andere publicaties;
 • Het organiseren van werkvergaderingen van sympathisanten;
 • En voorts met alle andere wettige middelen, die tot het bereiken van de vorenomschreven doelstelling bevorderlijk zijn.

Beleid

Om de doelstelling te verwezenlijken is het beleid gericht op voornamelijk drie activiteiten:

 • Discussie en voordrachten in de historische werkgroep;
 • De uitgave van het kwartaalblad ‘MijnStreek’, historisch magazine voor Parkstad Limburg;
 • Uitgave van monografieën in de ‘Historische Reeks Parkstad Limburg’ en andere historische publicaties over de geschiedenis van de regio.

Speerpunten uit ons nieuwe beleid zijn:

 • Vernieuwing en verjonging van de werkgroep door aantrekken van jonge historici met mogelijke wijziging van dag en tijdstipo van bijeenkomen
 • Vormen van werkgroepjes voor de bestudering van specifieke historische onderwerpen
 • Crossmediaal publiceren en vernieuwing en verbetering van het historisch tijdschrift
 • Entameren van de participatie aan historische activiteiten in de regio via website, social media en publiciteit via wijk- en buurtbladen, krant en tv.
 • Werving van nieuwe abonnees en afnemers van de historische publicaties door gerichte marketing.
 • Onderhouden en meer activeren van de samenwerking tussen de historische en heemkunde-organisaties in de regio.
 • Blijvend aandacht vragen van bestuurders en erfgoedorganisaties voor bedreigd historisch erfgoed (monumenten, archieven e.d.)

Onze publicaties geven we uit zonder winstoogmerk, vaak mogelijk gemaakt door subsidie of sponsoring, tegen zo laag mogelijke kosten. We willen daarmee een zo groot mogelijk bereik creëren om kennis te nemen van de boeiende geschiedenis van de regio Parkstad Limburg. Bestuurders, redactie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd. Ze ontvangen soms alleen een geringe vergoeding van gemaakte directe onkosten.

 

Deze pagina delen
Email this to someoneShare on LinkedInShare on Google+Tweet about this on TwitterPin on PinterestShare on Facebook