Over ons

Stichting Historische Kring

'Het Land van Herle'

Het Land van Herle houdt zich al 75 jaar bezig met de geschiedenis van de regio Parkstad Limburg. Daarnaast geven we het “MijnStreek” magazine uit, en verkopen we historische boeken met relevantie voor de regio.

Onze geschiedenis

Op 4 april 1945 kwam op de werkkamer van de Heerlense archivaris, de toen 35 jarige archivaris Leo van Hommerich, voor het eerst een werkgroep van ‘een twaalftal beoefenaren der geschiedenis’ bijeen. Het is de blijvende verdienste van (emeritus)-pastoor M.A.H. Durlinger (zaliger: hij overleed op 23 november 1947) geweest om tot de oprichtingsvergadering te komen. Die bijeenkomst werd Jan Jakob Jongen tot voorzitter gekozen en Leo van Hommerich tot secretaris. Men wilde meer gestructureerd gaan werken aan de regionale geschiedenis en elkaar stimuleren in de beoefening ervan. In de praktijk uitte dit zich in regelmatige bijeenkomsten en, sinds 1950, ook via de uitgave van een regionaal historisch tijdschrift. Van 1950/2015 was dat het tijdschrift ‘Het Land van Herle’, dat aanvankelijk ‘Bulletin’ heette. Sinds 2016 heet het tijdschrift MijnStreek, historisch magazine voor Parkstad Limburg’ dat verschijnt in een nieuw formaat en nieuwe opmaak. Het werkgebied is nu geheel Parkstad Limburg – oostelijk Zuid-Limburg. Leden van de historische werkgroep kwamen en komen zoveel mogelijk uit de verschillende gemeenten van het historische gebied Het Land van Herle. Dat waren aanvankelijk Heerlen met Hoensbroek, Landgraaf, Voerendaal en de gemeenten Brunssum en Onderbanken. Later werden ook Kerkrade, Simpelveld en Nuth aan het aandachtsgebied toegevoegd.

Allerlei onderwerpen werden in de loop der jaren in de werkgroep en het tijdschrift behandeld. Alle aspecten van de historie van de regio kwamen aan bod: prehistorie, archeologie, middeleeuwen, mijnbouw, stedenbouwkundige ontwikkelingen en architectuur, maar ook genealogie, kunst en cultuur.

Sinds 1997 geeft de stichting in samenwerking met Historisch Goud – Rijckheyt, centrum voor Regionale geschiedenis (voorheen Stadsarchief) te Heerlen de monografieënreeks ‘Historische Reeks Parkstad Limburg’ uit. Sinds 2014 worden ook andere historische uitgaven over de regio in het boekenfonds opgenomen.

Sinds 2013 geven we ongeveer een keer per maand een digitale nieuwsbrief uit waarin over historisch nieuws en activiteiten in Parkstad Limburg wordt bericht. Klik hier voor de laatste edities ervan.

Feestelijke bijeenkomst van de werkgroep van de historische kring Het Land van Herle in verband met de viering van het zilveren ambtsjubileum van drs. L.E.M.A. van Hommerich, stadsarchivaris van Heerlen. 12-11-1962.

Meedoen?

Bent u actief in de beoefening van de historie van oostelijk Zuid-Limburg en hebt u interesse de werkgroepvergaderingen bij te wonen?
Neem dan contact op met de voorzitter.

Nieuwsbrief

In onze nieuwsbrieven vindt u een kort verslag van onze bijeenkomsten.

Historische Werkgroep

Sinds de oprichting op 4 april 1945 vergaderde de historische werkgroep tien keer per jaar op de tweede maandag van de maand van 17.30-19.30 u. in de studiezaal van Rijckheyt in Heerlen. Sinds Februari 2017 is de tijd van de bijeenkomst gewijzigd naar 19:30-21:30 u. en is de vergaderdag op een maandag of donderdag op afspraak (zie jaarprogramma).

De werkgroep is toegankelijk voor leden die actief betrokken zijn bij het publiceren over de geschiedenis van de afzonderlijke gemeenten van oostelijk Zuid-Limburg of de gehele regio. Bij de aanvulling van de werkgroep met nieuwe leden wordt steeds bekeken of alle gemeenten van Parkstad Limburg voldoende vertegenwoordigd zijn.

De leden houden afwisselend een voordracht/discussieronde over een in voorbereiding zijnde publicatie. Voordeel hiervan is dat er vaak aanvullende tips voor aanvullend bronnenmateriaal van de andere deelnemers komen. Soms wordt een gastspreker uitgenodigd.

De bijeenkomst van mei of juni is vanouds een excursie naar een historische of archeologische bestemming met deskundige historische toelichting door één van de leden of een historicus.

In onze jaarverslagen vindt u de besproken onderwerpen per jaar.

Wie er ooit lid waren, is terug te vinden in het artikel van Martin van de Wijst, De werkgroep ‘Het Land van Herle’ 1945-1995 in: LvH 45(1995) 143-144. Klik hier voor de pdf van dit artikel.

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

 • Will Terpstra, voorzitter sinds 2015
 • Roelof Braad, 2e voorzitter sinds 2011
 • Harrie Otten, penningmeester sinds 2011
 • Anita Quaedackers, secretaris sinds 2020
 • Jac. Smeets, 2e secretaris sinds 2011
 • Paul Borger, bestuurslid sinds 2017

Geïnteresseerd in de voorgangers van de huidige bestuursleden van Het Land van Herle? Kijk dan in de Eregalerij van bestuursleden.

Doelstelling

De stichting heeft ten doel:

1. Onderzoek te doen naar en bestudering van de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg, het bevorderen van de kennis van deze geschiedenis en het wekken van belangstelling daarvoor;

2. De stichting tracht deze doelstelling te realiseren door:

 1. het opsporen en verzamelen van gegevens over deze geschiedenis;
 2. het uitgeven van een tijdschrift met bijdragen over de geschiedenis van oostelijk Zuid-Limburg;
 3. het verzorgen en uitgeven of het doen uitgeven van historische publicaties;
 4. het organiseren van werkvergaderingen of projectgroepen voor de bespreking en bestudering van aspecten van de geschiedenis van de regio;
 5. en voorts met alle andere wettige middelen, die helpen de voorschreven doelstellingen te bereiken.

Bekijk hier de hele statuten (link).

Beleid

Om de doelstelling te verwezenlijken is het beleid gericht op voornamelijk drie activiteiten:

 • Discussie en voordrachten in de historische werkgroep;
 • De uitgave van het kwartaalblad ‘MijnStreek’, historisch magazine voor Parkstad Limburg;
 • Uitgave van monografieën in de ‘Historische Reeks Parkstad Limburg’ en andere historische publicaties over de geschiedenis van de regio.

Speerpunten uit ons nieuwe beleid zijn:

 • Vernieuwing en verjonging van de werkgroep door aantrekken van jonge historici met mogelijke wijziging van dag en tijdstipo van bijeenkomen
 • Vormen van werkgroepjes voor de bestudering van specifieke historische onderwerpen
 • Crossmediaal publiceren en vernieuwing en verbetering van het historisch tijdschrift
 • Entameren van de participatie aan historische activiteiten in de regio via website, social media en publiciteit via wijk- en buurtbladen, krant en tv.
 • Werving van nieuwe abonnees en afnemers van de historische publicaties door gerichte marketing.
 • Onderhouden en meer activeren van de samenwerking tussen de historische en heemkunde-organisaties in de regio.
 • Blijvend aandacht vragen van bestuurders en erfgoedorganisaties voor bedreigd historisch erfgoed (monumenten, archieven e.d.)

Onze publicaties geven we uit zonder winstoogmerk, vaak mogelijk gemaakt door subsidie of sponsoring, tegen zo laag mogelijke kosten. We willen daarmee een zo groot mogelijk bereik creëren om kennis te nemen van de boeiende geschiedenis van de regio Parkstad Limburg. Bestuurders, redactie- en werkgroepleden zijn vrijwilligers en onbezoldigd. Ze ontvangen soms alleen een geringe vergoeding van gemaakte directe onkosten.

Bekijk hier de laatste beleidsnota (link).

Nieuwsbrief

Direct inschrijven

Archief nieuwsbrieven

Vanaf december 2020:
Scroll naar boven
Ga naar de inhoud